Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

pinulowa
Reposted fromkjn kjn viakropq kropq
pinulowa
0509 95ad 500
"Nie damy się zwariować 
Możemy żyć jak chcemy 
Wyjechać albo zostać 
Nie pompować się pragnieniem
Nie naszym, zachłannym 
Możemy być i tu, i tam ..."
Reposted byusmiechproszezapachnialomieternaljourneyKallay
pinulowa
Reposted fromoski oski viaSundaySmile SundaySmile
pinulowa
Reposted fromweightless weightless via100suns 100suns
pinulowa
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viagwiazdeczka gwiazdeczka
pinulowa
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viagwiazdeczka gwiazdeczka
pinulowa
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagwiazdeczka gwiazdeczka
pinulowa
pinulowa
7093 2c7f 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamaliwa maliwa
pinulowa
4411 c936
pinulowa
7403 c41b
Reposted fromfelicka felicka viakropq kropq
pinulowa
5342 9621
Stefan Pastuszewski

June 22 2015

pinulowa
2577 1886
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasilence89 silence89
pinulowa
pinulowa
pinulowa
5463 7e9b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viagoraca-czekolada goraca-czekolada
pinulowa
pinulowa
pinulowa
9153 4b72
Reposted fromoopsiak oopsiak vialanza lanza
pinulowa
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl